Wat is basiseducatie?

De scholingsgraad in Vlaanderen is eerder laag vergeleken met deze in andere geïndustrialiseerde landen. Slechts de helft van de Vlaamse bevolking heeft minimaal een diploma hoger secundair onderwijs. Voor niet minder dan een op de zes Vlamingen is omgaan met teksten, documenten en cijfers een acuut probleem. Dat bleek bij de publicatie van de International Adult Literacy Survey (IALS) in 1997. Laaggeletterdheid, in de brede betekenis van het woord, betekent dus voor een groot deel van de bevolking dat ze moeilijk kunnen functioneren in onze samenleving.

Op dit ogenblik organiseren 29 centra voor basiseducatie (CBE) in Vlaanderen en Brussel opleidingen voor ruim 26 000 laaggeschoolde cursisten die niet over de nodige elementaire competenties beschikken. De basiseducatie is onderdeel van het volwassenenonderwijs. Toch blijft binnen het geheel van het onderwijsbestel een specifieke plaats voor de basiseducatie gereserveerd.

De 29 centra voor basiseducatie zijn onafhankelijke, pluralistische instellingen die niet onderworpen zijn aan het schoolpact. Ze zijn gestructureerd als privaatrechtelijke organisaties. Dat is decretaal voorzien. Ze worden gefinancierd via een stelsel van enveloppenfinanciering; ze beschikken met andere woorden over een globaal bedrag (enveloppe) per deelnemersuur. De centra worden jaarlijks erkend voor een aantal deelnemersuren dat voor een bepaald volume cursusuren met een aantal cursisten staat.

Ongeveer zevenhonderd professionals zijn in de centra tewerkgesteld, hetzij als lesgever (educatief medewerker) hetzij in een coördinerende of administratieve functie. De opdracht van de lesgevers is toegespitst op het lesgeven zelf en de cursistenbegeleiding. Elk centrum beschikt ook over een of meer administratieve medewerkers. De taken van het personeel in de centra werden gaandeweg meer gespecificeerd. We onderscheiden volgende functies:

  • coördinator;
  • lesgever (educatief medewerker) met lestaken;
  • lesvrij educatief medewerker;
  • administratief medewerker met beleidsverantwoordelijkheid;
  • uitvoerend administratief medewerker.

De Federatie Centra Basiseducatie verdedigt de belangen van alle centra voor basiseducatie.

© Copyright 1997-2024 VCOB.be - alle rechten voorbehouden